کاربرد پلاسمای فشار جوّیِ سرد در دندان‌پزشکی

فعالیت‌های بیولوژیکیCAPP اثرات بیولوژیکیCAPP در حوزۀ پزشکی کاربردهای متعددی دارد [9]. لاروسی [17] اولین نویسنده‌ای بود که دربارۀ اثر ضدّباکتریاییCAPP گزارش داد. پس از وی، تعداد قابل‌توجهی از نسخه‌های خطی،…

ادامه خواندنکاربرد پلاسمای فشار جوّیِ سرد در دندان‌پزشکی